Aktuality

Oznámenie o výsledku verejného obstarávanaia zákazky ,, Dobudovanie kanalizácie obce Častkovce- napojenie sociálnych zariadení- obj.SO 01 Kanalizácia -napojenie sociálnych zariadení,,

Oznámenie o výsledku verejného obstrávania zákazky.pdf (236063)

Obec Častkovce ponúka na priamy predaj nehnuteľnosť- pozemok: (parc. č. 1070/8, ostatné plochy, max. do 2000 m2, v k.ú. Častkovce, zapísanú na LV č. 1.

Cenové ponuky treba doručiť do 25.11.2015 do 10.00 hod. (vrátane) do podateľne obce Častkovce.

predaj pozemku 1.pdf (96626)
predaj pozemku 2.pdf (103967)
predaj pozemku 3.pdf (40181)
predaj pozemku 4.pdf (61715)
predaj pozemku 5.pdf (74410)
predaj pozemku 6.pdf (26546)
predaj pozemku 7.pdf (31540)
predaj pozemku 8.pdf (36072)
predaj pozemku 9.pdf (40505)

 

 

Predaj pozemkov !

stavebné pozemky o výmere 900 m² - 1000 m2

 

Obec Častkovce ponúka na predaj v KÚ Častkovce okres Nové Mesto nad Váhom stavebné pozemky o výmere 

cca 900 - 1000 m² za cenu 26 €/ m², 

bližšie informácie na čísle 032/7794193/e-mail: obec@castkovce.eu