620. výročie obce a hodové dni

19.09.2012 07:05

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci a hodových slávností 2012 poctili návštevou našu obec predseda vlády Doc. JUDr. Robert Fico CSc., podpredsedníčka NR SR JUDr. Renáta Zmajkovičová a poslanci NR SR Ing. Jaroslav Baška, JUDr. Anna Vitteková, Ing. Iveta Lišková PhD., Ing. Vladislav Petráš, Bc. Dušan Bublavý.

Milan Augustín, narodený v roku 1948, bytom Častkovce. Ocenený za úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu. Pán Milan Augustín sa svojou aktivitou významne podieľal a podieľa na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný funkcionár.

Jozef Bublavý, narodený v roku 1930, bytom Častkovce. Ocenený za významnú celoživotnú záslužnú a úspešnú prácu v obecnej samospráve. Pán Jozef Bublavý ako vrcholový funkcionár sa mimoriadne zaslúžil o výstavbu a rozvoj obce, stál pri zrode telovýchovy a slovenského zväzu záhradkárov. Preukázal osobný prínos pri plynofikácii obce a výstavbe kanalizácie, pri príprave a výstavbe školských a športových zariadení.

Rudolf Bublavý, narodený v roku 1935, bytom Čachtice. Ocenený za mimoriadny prínos v oblasti športu. Pán Rudolf Bublavý sa významne podieľal na úspechoch a reprezentácii nášho obecného futbalu. Svoje odborné skúsenosti ochotne poskytoval pri rôznych stavebných akciách. Významne sa podieľal pri výstavbe kostola.

Michal Burza, narodený v roku 1955, bytom Častkovce. Ocenený za úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu. Pán Michal Burza sa veľkou mierou podieľal a podieľa pri organizovaní nášho futbalu.

Ing. Milan Cagala, CSc., narodený v roku 1949, bytom Nové Mesto nad Váhom. Ocenený za prínos pre obec. Pán Milan Cagala je rodák z našej obce, významne pomáhal v oblasti športu a má veľké zásluhy na rozvoji a rozmachu futbalu.

Emília Čechvalová, narodená v roku 1938, bytom Častkovce. Ocenená za mimoriadny humánny čin - viac než 70 bezplatných odberov krvi. Pani Emília Čechvalová je držiteľkou Diamantovej Jánskeho plakety.

Štefan Halienka, narodený v roku 1921, zomrel v roku 2008. Ocenenie In memoriam za zásluhy o výstavbu obce. Ocenenie prevezme syn nebohého Miloš Halienka.

Tibor Halienka, narodený v roku 1939, bytom Častkovce. Ocenený za výstavbu a rozvoj obce. Pán Tibor Halienka prispel k rozvoju športu a zväzu záhradkárov.

Ján Hevier, narodený v roku 1939, zomrel v roku 2009. Ocenenie In memoriam za výstavbu obce a rozvoj športu. Ocenenie prevezme manželka nebohého pani Mária Hevierová.

Jozef Kobelár, narodený v roku 1951, bytom Častkovce. Ocenený za nezištné poskytnutie pozemku na výstavbu cintorína. Poďakovanie patrí aj jeho nebohej manželke Márii Kobelárovej. Pán Jozef Kobelár vyniká aj svojim humánnym činom - je niekoľkoročným bezplatným darcom krvi.

František Ondrejka, narodený v roku 1924, zomrel v roku 2002. Ocenenie In memoriam za celoživotnú prácu v prospech obce. Pomáhal pri rôznych stavebných akciách, najmä pri výstavbe kostola. Ocenenie prevezme manželka nebohého pani Janka Ondrejková.

Ján Ondrejka, narodený v roku 1921, zomrel v roku 2010. Ocenenie In memoriam za záslužnú prácu v prospech obce. Ocenenie prevezme syn nebohého pán Pavol Ondrejka.

Bohumil Pomajbo, narodený v roku 1943, bytom Častkovce. Ocenený za aktívnu prácu v prospech obce. Pán Bohumil Pomajbo prispel k rozvoju športu a zväzu záhradkárov.

Jozef Rákay, narodený v roku 1930, zomrel v roku 2009. Ocenenie In memoriam za rozvoj obce. Ochotne poskytoval svoje skúsenosti pri rôznych stavebných akciách v obci. Ocenenie prevezme manželka nebohého pani Janka Rákayová.

Františka Šagátová, narodená v roku 1940. Ocenená za záslužnú činnosť na rozvoji osvetovo-výchovnej činnosti obce. Pani Františka Šagátová sa aktívne podieľala na pedagogickej činnosti v obci.

Ján Uhlík, narodený v roku 1939, zomrel v roku 1995. Ocenenie In memoriam za významnú celoživotnú záslužnú prácu v obecnej samospráve. Pôsobil ako popredný funkcionár obce a svojou aktívnou prácou prispel i k rozvoju športu v obci a nesie veľkú zásluhu aj na úspešnom fungovaní ostatných organizácií v obci. Ocenenie prevezme manželka nebohého pani Adriana Uhlíková.

Rudolf Žák, narodený v roku 1939, bytom Častkovce. Ocenený za rozvoj kultúry v obci. Pán Rudolf Žák bol stálym podporovateľom kultúrno-spoločenských a verejnoprospešných aktivít obce.

Organizácia - Jednota dôchodcov - vznikla v roku 2002. Ocenenie za aktívnu prácu pri skrášľovaní a úprave kultúrno-spoločenských priestorov. Ocenenie prevezme predsedníčka klubu Jednoty dôchodcov pani Anna Kurucová.