SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava

Spoločnosť SPP - distríbúcia a.s , informuje

o legislatívnej zmene -novele trestného zákona,

ktorá nadobúda účinnosť 1.júla 2016/viď.príloha listu/

LIST_spp.pdf (281845)