Zamestnanci Obecného úradu v Častkovciach

Mgr. Erika Bielikovápodateľňa, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva,

032/77 95 103, obec@castkovce.eu

Pani Silvia Šišková – bytový fond, správca KD, obecná knižnica

032/77 94 193, obec@castkovce.eu

Ing. Zuzana Vavrová - ekonóm a správca majetku obce

032/77 94 193, obec@castkovce.eu

Pán Vladimír Bublavý - vodič, správca Zberného dvora

Pán Jozef Feranec – pomocný obecný pracovník

Pán Jindřich Herák- pomocný obecný pracovník

Ing. Tomáš Ondrejka – kontrolór obce