Výberové konanie

Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce

zastúpená starostom Bc. Dušanom Bublavým

 

vyhlasuje

v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 22/2012 zo dňa 29.05.2012

 

Predaj nehnuteľnosti – rodinný dom s č. 69 na parcele KN č. 681 s príslušenstvom a pozemky parcely KN č. 681 a č. 682 nachádzajúcich sa v obci Častkovce, k.ú. Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom

 

 

Analýza nehnuteľností:

 

- jedná sa o rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami, ktorý sa dá využiť na bývanie, ale aj na podnikanie. Na nehnuteľnosť sa neviažu žiadne riziká (závady a práva viaznuce na nehnuteľnosť) a nevplývajú žiadne vonkajšie vplyvy a okolnosti, ktoré by v budúcnosti mohli ohroziť alebo obmedziť ich využívanie.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce Častkovce, k.ú. Častkovce s počtom obyvateľov cca 1200 v centre obce. Prístup k nim je po spevnenej komunikácii, je tu možnosť napojenia na verejný plynovod, vodovod, kanalizáciu, telefón a na elektrickú energiu. Obec má vybudovanú občiansku vybavenosť, v blízkosti je obecný úrad, pošta, ihrisko, park, základná škola, zdravotné stredisko, obchod s potravinami, kultúrny dom, je tu možnosť autobusového spojenia. Pozemky sú rovinaté. Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti okresných miest Piešťany (cca 17 km) a Nové Mesto nad Váhom (cca 9 km).

 

Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom predaja:

 

Stavby:

Rodinný dom s č. 69 na p.č. 681

Sklad a WC na p.č. 681

Plot z pozinkovaného pletiva na p.č. 681, 682

Plot plechový na p.č. 681

Prípojka vody na p.č. 681, 579/1

Vodomerná šachta na p.č. 579/1

Prípojka kanalizácie na p.č. 681

Prípojka plynu na p.č. 681

Spevnené plochy na p.č. 681

Pozemky:

Zastavané plochy a nádvoria – par. č. 681 (561 m2)

Záhrady – parc. č. 682 (523 m2)

 

 Podrobnejšia špecifikácia predmetu súťaže:

 

Rodinný dom s č. 69 na p.č. 681 – jedná sa o samostatne stojacu stavbu, prízemnú, do ½ zastavanej plochy podpivničenú, murovanú z pálenej tehly. Napojená je na všetky inžinierske siete. Rodinný dom bol podľa potvrdenia obce daný do užívania v roku 1956. Dispozične sa skladá zo skladov, kotolne v 1. PP a na 1 NP sú izby s príslušenstvom – ide o budovu na trvalé bývanie.

Údržba rodinného domu bežná, fyzický stav dobrý bez trhlín a priehybov v prvkoch dlhodobej životnosti, vzhľadom na použité materiály sa uvažuje s celkovou dobou životnosti 120 rokov.

Sklad a WC na p.č. 681 – ide o prízemnú drobnú stavbu a WC, nepodpivničenú s pultovou strechou postavenú v roku 1960. Stavba nie je napojená na inžinierske siete. Stavba je založená na betónových základoch, na ktorých je murivo z pálenej tehly hr. 150 mm, krov drevený pultový, škridla obyčajná, omietky vápenné hladké, dvere hladké, podlaha betónová. Vzhľadom na fyzický stav, údržbu a použité materiály sa uvažuje s celkovou dobou životnosti 60 rokov.

Plot z pozinkovaného pletiva na p.č.681, 682 – plot z pozinkovaného pletiva na oceľových stĺpikoch obetónovaných ohraničujúci p.č. 681 a 682 od p.č. 683, vybudovaný v roku 1980 v dĺžke 63,40 m, výška plotu 1,60 m.

Plot plechový na p.č. 681 – plot plechový na oceľových stĺpoch medzi domom a garážou s vrátami vybudovaný v roku 1992, v dĺžke 4 m.

Vonkajšie úpravy – prípojka vody na p.č. 681, 579/1, vodomerná šachta na p.č. 579/1, prípojka kanalizácie na p.č. 681, prípojka plynu na p.č. 681, spevnené plochy na p.č. 681 (z betónu okolo domu po ľavej strane a vo dvore vybudované v roku 1992), spevnené plochy na p.č. 681 (asfaltové pred domom vybudované v roku 1992)

 

Majetkovoprávne údaje:

 

Vlastník: Obec Častkovce, spoluvlastnícky podiel 1/1

Ťarchy: bez zápisu

 

Forma predaja: Výberové konanie

 

Predaj sa bude realizovať formou výberového konania na najlepší návrh kúpnej ceny za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Minimálna kúpna cena: 60 100,00 Eur

 

Termín obhliadok:

 

Obhliadka nehnuteľnosti bude záujemcom umožnená na požiadanie.

 

Termín a miesto výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove obecného úradu v Častkovciach, v zasadačke dňa 10.10.2012.

Kontakt:

 

V prípade záujmu bližšie informácie poskytne:

Obecný úrad Častkovce tel.: 032/ 779 41 93

Bc. Dušan Bublavý – starosta obce tel.: 0905 906 718

 

 

 

 

                                                                                        Bc. Dušan Bublavý

                                                                                             starosta obce