Významné pamiatky v obci

 Kaštieľ a jeho okolie  

    Neskororenesančný kaštieľ z roku 1640, bol v druhej ­polovici 18. storočia prestavaný. Tvorí dvojpodlažný trojkrídlový objekt s fasádou členenou pilastrami a rímsami. Na prí­zemí má segmentové klenby s plochými lunetami. Slávnostná sieň na druhom podlaží má zrkadlovú klenbu s barokovou štukou.

     Je situovaný excentricky voči parku na jeho severozápadnej hranici. Pôvodne tvoril jeden celok s hospodárskym dvorom, ktorý leží západne od kaštieľa. Medzi kaštieľom a dvorom bol vytvorený sad resp. záhrada, ktorá opticky aj priestorovo delila kaštieľ od hospodárstva. Priamo na kaštieľ bol na­pojený prírodne krajinársky park, založený pravdepodobne pri prestavbe kaštieľa koncom l8. storočia v roku 1856. Plocha parku tesne pri kaštieli mierne klesala, avšak prakticky väčšia plocha parku bola rovinného charakteru. Celý park v pôvodnej rozlohe asi 5 ha sa tiahol popri ceste v dĺžke 0,5 km a šírke asi 80 m.

   Cestná sieť sa obmedzila na jednu okružnú cestu, niekoľkokrát prepojenú. Po obvode celej hranice parku bol vysadený pás vy­sokej zelene, z ktorej vystupovali do lúčnych porastov solitéry a skupiny solitér, vytvárajúce takto pohľadovo uzavreté prie­story lúčneho charakteru. Dĺžka parku bola využitá pre pôso­bivé ďaleké priehľady a pohľady.

   K výsadbe boli použité prevažne naše domáce listnaté stromy. Pôsobivá je najmä skupina briez vo východnej časti parku, ktorá pohľadove ukončuje objekt.           

    V parku nebolo žiadna vodná plocha, ani tadiaľto netie­kol žiaden potok.

   Juhovýchodne od kaštieľa parku boli tri objekty, z ktorých je­diná budova, stojaca osamote, bola pravdepodobne skleníkom. V súčasnej dobe tieto budovy už neexistujú.                                                                          

    Hlavný vchod do parku bol tesne pri kaštieli a slúžil pravde­podobne aj pre kaštieľ, ďalšie dva vchody boli na severnej a južnej hranici tiež v tesnej blízkosti kaštieľa.

   V roku 1979 sa v parku vysadila tráva, stromy, štyri kvetinové záhony, zaviedlo sa osvetlenie, urobili sa chodníky, založilo sa potrubie na zavlažovanie trávy, uložili sa lavičky popri chodníkoch a na troch miestach sa urobili drevené besiedky.

   Po vojne, keď park a kaštieľ prešiel do užívania MNV, bolo v parku zriadené futbalové ihrisko. Pri jeho zakladaní boli vyrúbané porasty zo severnej hranice parku v dĺžke potrebnej pre ihrisko. Ďalšie staré stromy boli odstránené z plochy tráv­nika. Kaštieľ bol daný do užívania JRD.

   Najväčším zásahom do parku bolo postavenie budovy MNV pod ka­štieľom, smerom do parku, pričom boli z tejto časti odstránené stromy a bola tu urobená samostatná parková úprava, ktorá ne­patrí do prírodne krajinárskeho objektu. Ďalej tu bola vybudo­vaná betónová tanečná plocha s vyvýšeným priestorom pre hudob­níkov. Oplotenie parku je pomerne v dobrom stave a jeho hra­nice voči pôvodným zostali takmer nezmenené.

   Následkom dlhoročnej neúdržby sa v parku rozšírili náletové dreviny, ktoré zahusťujú porast pôvodných, takmer solitérne stojacich stromov. Pôvodné ďaleké priehľady prerastajú a ich pôsobivosť sa tým znižuje.

   Kaštieľ s následkom zmeny svojej funkcie stratil s parkom svoju­ pôvodnú náväznosť. 

Zvonica a prícestná socha sv. Vendelína

 Zvonica je najstaršou architektonickou pamiatkou obce, je okrúhleho pôdorysu, neskorobaroková z 2. polovice 18. stor z roku 1777. V roku 1999 bola jej vonkajšia fasáda opravená.

Prícestná socha sv. Vendelína je ľudovou prácou z 19. stor. na kamennom stĺpe s klasicistickou ornamentikou.