Obec

Rázovitá obec Častkovce leží 178 metrov nad morom, pri juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, na toku riečky Dudváh, ktorá prechádza naprieč obcou a potoka Dubová, ktorého tok určuje severovýchodnú hranicu obce. Leží na styku Trnavskej sprašovej tabule s alúviom Váhu. V šúčasnosti je koryto riečky Dudváh vyschnuté a sčasti zasypané.

Prevažne odlesnený chotár územia obce tvoria riečne uloženiny, treťohorné íly, zlepence a na obvode druhohorné dolomity. Má nivné a hnedozemné pôdy, redziny a pararenziny.

Z hľadiska klimaticko-geografického členenia Slovenska patrí do teplej klimatickej oblasti, obdovu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou.

Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje 8,5-9,5 stupňa celzia. Priemerný ročný úhrn zrážok je medzi 600-650 mm. Priemerný počet dní s trvalou snehovou prikrývkou je 52-60 dní.

Celková výmera katastrálneho územia obce je 757,1 ha.

V rámci administratívnoprávneho členenia územia republiky je obec začlenená do okresu Nového Mesta nad Váhom v Trenčianskom kraji. 

Katastrálne územie obce susedí:

- na východe s katastrálnym územím obce Pobedim

- na severe s katastrálnym územím obce Čachtice

- na juhu s katastrálnym územím obce Podolie

- na západe s katastrálnym územím obce Hrachovište


 

 Úhrnný prehľad druhov pozemkov podľa katastrálneho portálu pre katastrálne územie Častkovce:

celková výmera katastrálneho územia                  

7 571 110 m2    

z toho:

 • zastavané územie obce                                    

800 877 m2

 • mimo zastavaného územia obce                      

6 770 233 m2

 • orná pôda                                                   

4 497 648 m2

 • vinice                                                           

151 763 m2

 • záhrady                                                        

191 495 m2

 • ovocné sady                                                     

3 768 m2

 • trvalé trávne porasty                                       

871 620 m2

 • poľnohospodárska pôda                                 

5 716 294 m2

 • lesné pozemky                                            

1 068 188 m2

 • vodné plochy                                                 

69 738 m2

 • zastavané plochy a nádvoria                            

442 591 m2

 • ostatné plochy                                               

274 299 m2