VZN

VZN č.02/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkovce (13.12.2023)
 
 
NÁVRH VZN č.02/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkovce (24.11.2023)
 
VZN č.1/2023 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Častkovce (17.02.2023)
 
 
NÁVRH VZN o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Častkovce (14.12.2022)
 
 
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkovce (14.12.2022)
 
 
VZN č. 1/2022 o poskytnutí finančného príspevku pre dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Častkovce (18.10.2022)
 
 
VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkovce (02.09.2021)
 
VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkovce (02.09.2021)
 
Dodatok č. 1 k VZN č.4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (17.12.2020)
 
Dodatok č. 1 k VZN č.4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.10.2020)
 
VZN č. 1/2020 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku na území Obce Častkovce (21.05.2020)
 
VZN č. 2/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN-O) Častkovce (16.12.2019)
 
VZN č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkovce (01.10.2019)
 
VZN č. 5/2018 o financovaní materskej školy, ŠKD a školskej jedálne so sídlom na území obce Častkovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkovce (13.12.2018)
VZN č.5_2018 o financovaní MŠ, ŠKD a školskej jedálne.pdf (752903)

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkovce. (13.12.2018)
VZN č.4_2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.pdf (7250913)

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Častkovce (13.12.2018)
VZN č.3_2018 o nakladaní s KO a DSO.pdf (7465632)

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkovce, zo dňa 29.10.2018 (platnosť od 01.01.2019)
Dodatok č.3 k VZN č.2_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a DSO.pdf (434672)

VZN č. 02/2018 zo dňa 25.04.2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.2/2017 Územného plánu obce (ZaD č.2/2017 ÚPN-O) Častkovce
VZN č.2_2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov .pdf (472018)

VZN č. 01/2018 zo dňa 09.03.2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1/2011 Územného plánu obce (ZaD č.1/2011 ÚPN-O) Častkovce
VZN č.1_2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov .pdf (384501)

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (24.11.2017)
VZN č.3_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf (446615)

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 (24.11.2017)
Dodatok č.1 k VZN č.2_2015.pdf (193253)

VZN č. 2/2017 Obce Častkovce o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Častkovce (13.07.2017)
VZN č.2_2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagá.pdf (680318)

VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Častkovce (01.03.2017)
Strana 1.pdf (134099)
Strana 2.pdf (307788)
Strana 3.pdf (271748)
Strana 4.pdf (366618)
Strana 5.pdf (313264)
Strana 6.pdf (251476)
Strana 7.pdf (247486)
Strana 8.pdf (240548)
Strana 9.pdf (228311)
Strana 10.pdf (114369)


Dodatok č.1 k VZN č.7/2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Dodatok č.1 k VZN č.7/2015.pdf (299985)

Všeobecné záväzné nariadenie 7/2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách
VZN 7-2015 1.pdf (309546)
VZN7-2015 2.pdf (333301)
VZN7-2015 3.pdf (286821)

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
VZN 6-2015 1.pdf (23062)
VZN 6-2015 2.pdf (85848)
VZN 6-2015 3.pdf (88129)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkovce č. 5/2015 o prijímaní detí do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie)
VZN 5-2015 1.pdf (23094)
VZN 5-2015 2.pdf (92539)
VZN 5-2015 3.pdf (102172)
VZN 5-2015 4.pdf (105866)
VZN 5-2015 5.pdf (59484)


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkovce č. 4/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v Obci Častkovce
VZN byty 1.pdf (74289)
VZN byty 2.pdf (77885)
VZN byty 3.pdf (84306)
VZN byty 4.pdf (74757)
VZN byty 5.pdf (38391)

VZN byty 6.pdf (78134)

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkovce
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na území obce Častkovce

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Častkovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platbby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Častkovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platbby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi Obce Častkovce