VZN

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (24.11.2017)
VZN č.3_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf (446615)

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 (24.11.2017)
Dodatok č.1 k VZN č.2_2015.pdf (193253)

VZN č. 2/2017 Obce Častkovce o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Častkovce (13.07.2017)
VZN č.2_2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagá.pdf (680318)

VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Častkovce (01.03.2017)
Strana 1.pdf (134099)
Strana 2.pdf (307788)
Strana 3.pdf (271748)
Strana 4.pdf (366618)
Strana 5.pdf (313264)
Strana 6.pdf (251476)
Strana 7.pdf (247486)
Strana 8.pdf (240548)
Strana 9.pdf (228311)
Strana 10.pdf (114369)


Dodatok č.1 k VZN č.7/2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Dodatok č.1 k VZN č.7/2015.pdf (299985)

Všeobecné záväzné nariadenie 7/2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách
VZN 7-2015 1.pdf (309546)
VZN7-2015 2.pdf (333301)
VZN7-2015 3.pdf (286821)

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
VZN 6-2015 1.pdf (23062)
VZN 6-2015 2.pdf (85848)
VZN 6-2015 3.pdf (88129)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkovce č. 5/2015 o prijímaní detí do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie)
VZN 5-2015 1.pdf (23094)
VZN 5-2015 2.pdf (92539)
VZN 5-2015 3.pdf (102172)
VZN 5-2015 4.pdf (105866)
VZN 5-2015 5.pdf (59484)


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkovce č. 4/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v Obci Častkovce
VZN byty 1.pdf (74289)
VZN byty 2.pdf (77885)
VZN byty 3.pdf (84306)
VZN byty 4.pdf (74757)
VZN byty 5.pdf (38391)

VZN byty 6.pdf (78134)

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkovce
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na území obce Častkovce

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Častkovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platbby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Častkovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platbby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Častkovce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi Obce Častkovce