Zmluvy 2020

 
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021H696-221-10 zo dňa 18.12.2018 (23.12.2020)
 
Kúpna zmluva Opatovská Miriam (04.12.2020)
 
Zmluva o výpožičke Slovenská republika-Štatistický úrad SR (30.11.2020)
 
Dohoda o poskytnutí dotácie č.2/2020 Jednota dôchodcov (18.11.2020)
 
Dodatok k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Jozef Kobelár (11.11.2020)
 
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR (26.10.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Richard Patka (26.10.2020)
 
Kúpna zmluva JUDr. Veronika Jaroščiaková a Martin Jaroščiak podpísaná (21.10.2020)
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Profi House s.r.o. (14.09.2020)
 
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.-Pálenica (08.09.2020)
 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. (10.09.2020)
 
Dodatok č. 01025/2020-PKZO-K40004/20.01 k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00254/2020-PKZO-K40004/20.00 Slovenský pozemkový fond (08.09.2020)
 
Kúpna zmluva Martin Madro podpísaná (31.08.2020)
 
Zmluva o nájme časti pozemku Ing. Ondrej Makovec a Kristína Makovcová (20.08.2020)
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb UNICON Slovakia, spol. s r.o. (14.08.2020)
 
Kúpna zmluva Martin Madro nepodpísaná (06.08.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Pavol Moravčík (04.08.2020)
 
Zmluva o dielo BENETA s.r.o. (07.07.2020)
 
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č.U1877/2014 MADE spol s r.o. (30.06.2020)
 
Príloha č. 1 k Zmluve č.ZSE1218201701 ENVI-PAK, a.s. (01.07.2020)
 
Zmluva o odbere a zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu č.2-20-M HAMOS, s.r.o. (05.06.2020)
 
Zmluva o dielo Betonárka Nadlice spol. s r.o. (26.05.2020)
 
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. - KD a šport. klub (15.05.2020)
 
Zmluva o dielo Vladimír Kriško (07.05.2020)
 
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP- distribúcia, a.s. (07.05.2020)
 
Zmluva o dielo M-VOLF, s.r.o. (27.04.2020)
 
Zmluva od dielo Profi House s.r.o. (04.04.2020)
 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb (03.04.2020)
 
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy-Západoslovenská distribučná, a.s. (31.03.2020)
 
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia - Západoslovenská distribučná, a.s. (31.03.2020)
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení SPP-distribúcia, a.s. (16.03.2020)
 
Kúpna zmluva č. 00287/2020-PKZ-K40074/20.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva SPF (03.03.2020)
 
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00254/2020-PKZO-K40004/20.00 (03.03.2020)
 
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP Zberný dvor-Častkovce-Ministerstvo ŽP SR (27.02.2020)
 
Zmluva o dielo č. 02/2020 IBEC družstvo (23.01.2020)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - Miroslav Srogončík (12.02.2020)
 
Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2020 OK Častkovce (04.02.2020)

Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí Okresný úrad Trenčín (28.01.2020)
 
Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení-Servisná zmluva Kamerový systém STOP LUP, s.r.o. (17.01.2020)
 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-Kultúrny dom (17.01.2020)
 
 
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Častkovce (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Milan Augustín (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Jarmila Hesková (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Magdaléna Ondrejechová (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Miroslav Matyáš (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Mária Ondrášková (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Mária Gúčiková (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Emília Matyášová (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Michal Matyáš (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Moravanská (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Kurucová (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Irena Hanicová (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Jana Augustínová (02.01.2020)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Ján Halienka (02.01.2020)
 
Príloha č.1 k zmluve ENVI-PAK, a.s. (01.01.2020)