Zmluvy 2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP Zberný dvor-Častkovce-Ministerstvo ŽP SR (27.02.2020)
 
Zmluva o dielo č. 02/2020 IBEC družstvo (23.01.2020)
 
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - Miroslav Srogončík (12.02.2020)
 
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí Okresný úrad Trenčín (28.01.2020)
 
Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení-Servisná zmluva Kamerový systém STOP LUP, s.r.o. (17.01.2020)
 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-Kultúrny dom (17.01.2020)
 
 
Príloha č.1 k zmluve ENVI-PAK, a.s. (01.01.2020)