Majetkové priznania volených orgánov

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje

 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného
    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených
   týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo
   porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.
Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.
 

Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf (4749473)
Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka).pdf (3146469)